Home » Цели

Цели

Проектът ще предложи модул за оценка, който ще подпомогне признаването на предишен обучителен опит, където всеки резултат от учене ще може да бъде документиран чрез използване на онлайн инструментариум.

Това ще позволи на обучители от центрове за обучение на възрастни да могат да валидират и създават консолидирана оценка, която да бъде включена в портфолио на компетеностите.

Проектът е съвместим с изискванията на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) за учене през целия живот.

Целеви групи:

  • Центрове за обучение на възрастни
  • Обучителни институции
  • Лица, търсещи валидиране на компентностите
  • Обучители
  • Ментори